Úvodní stránka  |  Mapa stránek  |  Kontakt  |  Portál Jihočeského kraje

Jihočeský kraj » Osm důvodů proč investovat v Jihočeském kraji

Osm důvodů proč investovat v Jihočeském kraji

1. Kvalifikovaná a flexibilní pracovní síla

Jihočeský kraj je geograficky poměrně uzavřená oblast, která skrývá znatelné výhody v porovnání s ostatními regiony a to jak v rámci České republiky, tak v rámci celé Evropy.   Díky nelehkým přírodním a sociálním podmínkám, ve kterých se již od historických dob utvářel základ obyvatelstva kraje, byla valná část obyvatelstva kraje zvyklá měnit své profese i pracovní návyky dle aktuálních potřeb i několikrát za život a to v době, kdy to v okolních regionech Evropy rozhodně nebylo běžnou věcí. Již od dob Marie Terezie byl kladen velký důraz na vzdělání a kvalifikaci se zvláštním zaměřením na české země, které byly průmyslovým jádrem Rakousko-uherské monarchie. Tento trend pokračuje až do současné doby a pro investora de facto není problém nalézt dostatek odborně a morálně vyspělých pracovníků pro jakoukoliv profesi jak v zemědělské prvovýrobě, tak ve zpracovatelském průmyslu.  V případě specifických požadavků na pracovníky lze velice dobře spolupracovat s místními úřady práce i Krajským úřadem Jihočeského kraje, jejichž zaměstnanci mohou poskytnout kvalifikovanou pomoc a usnadnit příchozím podnikatelům orientaci na trhu práce.  

2. Velký potenciál v oblasti vědy a výzkumu

Na území Jihočeského kraje působí řada vzdělávacích a vědecko-výzkumných institucí. Mezi nejvýznamnější patří Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích jako veřejná vysoká škola univerzitního typu složená ze sedmi fakult (Přírodovědecká; Ekonomická; Filozofická; Pedagogická; Teologická; Zdravotně sociální a Zemědělská) a dvou vysokoškolských ústavů (Ústav fyzikální biologie v Nových Hradech a Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech). Biologické centrum AV ČR, v.v.i. vzniklé na bázi ústavů AV ČR zabývající se vědeckým výzkumem v oblastech obecné a aplikované entomologie, hydrobiologie-limnologie, parazitologie, molekulární a buněčné biologie, genetiky, fyziologie a biologie patogenů rostlin, půdní zoologie, půdní mikrobiologie, půdní chemie, půdní mikromorfologie a ekologie a využití získaných poznatků v ochraně přírody a životního prostředí, v zemědělství, vodním hospodářství, lesnictví a lékařství. Dále potom pracoviště Mikrobiologického ústavu AV ČR, v.v.i., a Botanického ústavu AV ČR, v.v.i.,  v Třeboni, Ústav systémové biologie a ekologie, v.v.i., s pracovišti v Českých Budějovicích, Nových Hradech (Akademické a univerzitní centrum v Nových Hradech spolu s Ústavem fyzikální biologie JU) a Třeboni, Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický JU ve Vodňanech,  Fakulta managementu VŠE Praha v Jindřichově Hradci. Dále se v JK nově etablují pracoviště vzdělávacího a vědecko-výzkumného charakteru v technických oborech. Příkladem může být spolupráce COP Sezimovo Ústí s ČVUT Praha, nebo spolupráce VOŠ, SPŠ automobilní a technické se ZČU Plzeň, stejně tak jako vznik Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích.  

3. Nízká stávkovost a ochota ke kolektivnímu vyjednávání

V jihočeském kraji byly vždy spíše tendence k racionálnímu nazírání na podnikatelské problémy a specifika tržního prostředí z pohledu řadového zaměstnance, což je kromě jiného právě důsledek vysoké míry vzdělání a morálního statutu. Proto lze prakticky všechny problémy ve vztazích zaměstnavatele a zaměstnanců, resp. zaměstnaneckých odborů řešit cestou standardního kolektivního vyjednávání bez použití extrémních prostředků, kterými stávky bezesporu jsou.   Právě díky reálnému nazírání na momentální ekonomickou situaci zaměstnavatele i v regionu lze říci, že jednání se zaměstnanci je i pro investora z jiné země velice pragmatickou záležitostí.

4. Podpora ze strany místních institucí 

Investor, který vstoupí do regionu, může očekávat plnou podporu svých záměrů jak ze strany regionální samosprávy, tak u jednotlivých obcí a měst, která jsou ochotna vyjít vstříc jakýmkoliv racionálním požadavkům. Podpora začíná již servisem pro přicházející či hledající investory, kdy na základě stručně definovaných požadavků bude vyhledáno nejvhodnější umístění investice se zohledněním všech kritérií, kterými jsou dopravní dostupnost, dostatek pracovní síly, zázemí pro management, vybavenost místa dostatečnou infrastrukturou, možnosti dalšího rozvoje v budoucích letech atd. 

5. Doprava 

Jihočeský kraj má stejně jako celá Česká republika jednu z nejhustších železničních sítí v Evropě, což v kombinaci se sítí silnic I. a II. třídy umožňuje kvalitní a rychlou dopravu po celém regionu. V regionu se nachází mezinárodní letiště s licencí pro veřejnou dopravu a několik letišť s místním provozem. Celá řada hraničních přechodů umožňuje spojení s Rakouskem i Německem.   

6. Energetika

Kraj v současnosti zásobí energií i okolní regiony, což je dáno existencí vodního díla Lipno a jaderné elektrárny Temelín. V současnosti není problém uspokojit jakýkoliv i energeticky velice náročný provoz za cenu minimálních úprav ve stávající rozvodné síti.  

7. Vodohospodářská infrastruktura

Celý region je pokryt sítí veřejných vodovodů s pitnou vodou dobré kvality. Vzhledem k dostatku pitné vody je tato používána i k průmyslovým účelům, což umožňuje kvalitnější produkci za nižších nákladů, ale samozřejmou možností je i dostatečné zásobení užitkovou vodou v případě potřeby. Všechna města i některé větší obce disponují vlastní čistírnou odpadních vod a rozvinutým kanalizačním systémem, díky propojení sítí lze větší objem kanalizačních vod rozložit mezi více čistíren tak, aby nedocházelo k přetížení lokálních zařízení. V případě potřeby je možno vybudovat dodatečné kanalizační přípojky, vyhovující kapacitním požadavkům podniků.  

8. Telekomunikace

Všechny obce v regionu jsou propojeny sítí pevných telefonních linek a celý region s výjimkou části Národního parku Šumava je pokryt signálem všech mobilních operátorů, kteří působí na území České republiky. Všechna města disponují kapacitními datovými linkami a v současnosti probíhá intenzívní výstavba a zkvalitňování optických a bezdrátových systémů pro přenos dat.
 

 
 
 

Tisk PDF Doporučit